Dom Pomocy Społecznej jest placówką, która zapewnia usługi bytowe, medyczne, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom, które z różnych powodów (wiek, choroba, niepełnosprawność) nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają całodobowej specjalistycznej opieki. Domy Pomocy Społecznej dzielą się na domy dla osób:

  • w podeszłym wieku,
  • przewlekle somatycznie chorych,
  • przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • niepełnosprawnych fizycznie
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Według obowiązujących przepisów w Polsce, DPS-y mogą prowadzić przez samorządy terytorialne, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

Prywatny dom opieki: hotel-iskra.pl

Jak umieścić w DPS osobę wymagającą takiej formy wsparcia?

Pierwszym krokiem w postępowaniu jest zdobycie skierowania. Podstawą do jego uzyskania jest złożenie do ośrodka pomocy społecznej (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) pisemnego wniosku przez osobę ubiegającą się o skierowanie do domu pomocy, jej przedstawiciela, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej potwierdzający braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Na podstawie złożonych dokumentów, organ gminy (także właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) wydaje skierowanie do Domu Opieki Społecznej, zaś decyzję o umieszczeniu wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej, starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej lub marszałek województwa (w przypadku regionalnych domów pomocy społecznej). W przypadku uzyskania odmowy przyjęcia do DPS, osobie wnioskującej przysługuje w ciągu 14 dni prawo do odwołania.

Jak długo trwa postępowanie?

Zwykle czas od daty złożenia wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia wydania decyzji wynosi 30 dni. Czasem, w przypadku szczególnych okoliczności, zostaje wydłużony  maksymalnie do 60 dni.

DPS oferują swoim mieszkańcom nie tylko dach nad głową, ale także wsparcie, życzliwą atmosferę, zapewniają różnego rodzaju terapie i rehabilitację. Niestety, nie każda starsza i wymagająca stałej opieki osoba, może otrzymać takie wsparcie. W DPS-ach często brakuje wolnych miejsc – czas oczekiwania niekiedy jest bardzo długi i wynosi aż kilkanaście miesięcy.