Regulamin

Regulamin świadczenia usług, przygotowywania i dostawy posiłków w ramach tzw. Cateringu dietetycznego §1 POSTANOWIENIA OGÓLNEArt.1Właścicielem F.H.U AVOCADO catering dietetyczny jest Marcin Zaręba siedzibą na ul. Słonecznej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonejNIP: 773-213-09-70 i nr Regon: 367994393.§2DEFINICJEArt.1Regulamin-Niniejszy Regulamin. Określa warunki świadczenia Usług przez Avocado catering dietetyczny a w szczególności warunki składania zamówienia, zmiany i odwoływania zamówień, zawieszanie abonamentu, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przyjęcie oferty przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu Art. 384 kodeksu cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.Usługi -przygotowanie i dostarczanie przez Avocado catering dietetyczny posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.Klient -pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.§3PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAArt.1Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):•Dieta Optimal (1200 kcal lub 1500kcal lub 2000kcal) -5 posiłków dziennie•Dieta Active ( 2500 kcal lub 3000) -5 posiłków dziennieArt.2Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości, umieszczonym wraz

z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym -pudełku tekturowym lub papierowej torbie, zamkniętym przy użyciu banderolki z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko.Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku AVOCADO(„Cennik”), dostępnym podadresem www.https://cateringavocado.pl(zakładka „cennik”).Menu znajdujące się na stronie internetowej www.https://cateringavocado.pljest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.§4 ZAMAWIANIE USŁUG W SERWISIE AVODADO CATERING DIETETYCZNY Art.1Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.Art.2Aby przystąpić do programu AVOCADO należy wypełnić formularz zamówienia, znajdujący się na stronie www.https://cateringavocado.plPo wypełnieniu formularza zamówienia, serwis avocado catering skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności. Złożenie zamówieniawiąże się z koniecznością akceptacji RegulaminuArt.3Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy dieta@https://cateringavocado.plArt.4Biuro serwisu https://cateringavocado.plprzyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 730 111640.Art.5W trakcie składania zamówienia, zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu https://cateringavocado.pl

o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:1.chorób istniejących oraz przebytych;2.nadciśnienia tętniczego;3.cukrzycy;4.nietolerancji laktozy;5.zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;6.w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;7.alergii.Art.6Właściciel serwisu https://cateringavocado.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w §4 Art. 5.Art.7Zamawiającym program w serwisie https://cateringavocado.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.§5 PŁATNOŚCIArt.1Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 14 1020 3916 0000 0802 0267 1360 prowadzony przez PKO BP.Nie przyjmujemy płatności w gotówce.Art.2W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis caterinavocado.pl nie zrealizuje zamówienia.Art.3Korzystanie zusług serwisu https://cateringavocado.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej https://cateringavocado.pl.Art.4Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie https://cateringavocado.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis https://cateringavocado.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony§5Art. 1. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.Art.5

Na życzenie Klienta serwis https://cateringavocado.pl wystawifakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@https://cateringavocado.pl w momencie składania zamówienia. §6 DOSTAWAArt.1Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do piątku wedle przedziału godzinowego dla danej miejscowości.Art.2Dostawy nie odbywają się wświęta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” cateringdietetyczny AVOCADOplanuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.Art.4Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy danej miejscowości.Art.5W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do 2 dni roboczych poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.Art.6Firma AVOCADO catering dietetyczny zapewnia bezpłatną dostawę na terenie Tomaszowa i okolic . Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z obsługą firmy AVOCADO.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIAArt.1W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy, dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.Art.2Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie AVOCADO catering dietetyczny do godz. 16:00 na 2 dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia. Klient dokonując zmiany godziny i/lub adresu dostawy musi ją zgłosić do obsługi serwisu nie później niż do godz.14:00 dnia poprzedzającego dostawę.. Od poniedziałku do piątku zmian możemy dokonywać podczas godzin pracyobsługi serwisu czyli 8:00 –16:00 w formie telefonu na numer 730111 640bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na: dieta@https://cateringavocado.pl.Art.3Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w §7 Art. 2 nie będą realizowane.Art.4Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowoprzez Firmę AVOCADOwysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.Art.5W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.§8 REKLAMACJEArt.1Reklamacje w związku z korzystaniem z Usług AVOCADO catering dietetyczny można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres biuro@https://cateringavocado.plArt.2Reklamacje należy składać w terminie maksymalnie do 3 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja winna zawierać opis

zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.Art.3W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Avocado catering dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.Art.4W razie stwierdzenia przez Avocado catering dietetyczny , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Avocado Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.§9 POLITYKA PRYWATNOŚCIArt.1Materiały udostępniane Użytkownikowi oraz wygląd i treść Serwisu internetowego https://cateringavocado.plstanowią własność Firmy są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Art.2Firma Avocado zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu https://cateringavocado.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność AVOCADOwobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Avocado catering dietetyczny zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.Art.3Publikowane przez Klientów w Serwisie internetowym informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. AVOCADO nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.Art.4W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego